• overiť si na katastrálnom úrade, kto je vlastníkom bytu a či na byte neviaznu ťarchy
  • spísať zmluvu o prevode nehnuteľnosti / kúpnu zmluvu a návrh na vklad do katastra
  • vlastník bytu si vyžiada od správcu bytu - bytového družstva vyhlásenie o tom, že má uhradené všetky úhrady za plnenia súvisiace s užívaním bytu a všetky preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv
  • kupujúci a predávajúci nahlásia zmenu vlastníka bytu u správcu - bytového družstva predložením kópie kúpnej zmluvy a podaného vkladu do katastra
  • odpísať stavy meračov studenej vody, teplej úžitkovej vody a meračov tepla (ak sú v byte namontované)
  • nahlásiť odkedy platí úhrady za poskytované plnenia nadobúdateľ bytu

 

 

  • taký istý postup platí v prípade zmeny vlastníka bytu formou darovacej zmluvy alebo zámennej zmluvy

Meniny na web

           

 

NOVÉ
Tlačivá
od 1.11.2018

NOVÉ
Zákony
Zákon o vl.bytov
§14, 14a, 14b

NOVÉ
Informácie
o spracúvaní
osobných údajov