Orgány družstva sú:

 

 

Zhromaždenie delegátov

Predstavenstvo

Kontrolná komisia

 

Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktorí sú členmi družstva. Orgány družstva môžu rokovať len o záležitostiach, ktoré podľa zákona a stanov družstva spadajú do ich pôsobnosti. Orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov, pokiaľ stanovy neurčujú inak. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných. Funkčné obdobie orgánov družstva je päť rokov.

 

Meniny na web

           

 

NOVÉ
Tlačivá
od 1.11.2018

NOVÉ
Zákony
Zákon o vl.bytov
§14, 14a, 14b

NOVÉ
Informácie
o spracúvaní
osobných údajov