Ceny energií schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví

 v EUR vrátane 20 % DPH

 

 

Od 1. 4. 2018

Predchádzajúca cena
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla za 1 kWh 0,05004 0,04728
Fixná zložka maximálnej ceny tepla za 1 kW 260,57496 243,52824
   Rok 2018 Predchádzajúca cena
Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom - vodné - za 1 m3 1,13688

1,13688

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou - stočné - za 1 m3 1,11528 1,11528

Meniny na web

           

 

NOVÉ
Tlačivá
od 1.11.2018

NOVÉ
Zákony
Zákon o vl.bytov
§14, 14a, 14b

NOVÉ
Informácie
o spracúvaní
osobných údajov