Kontrolná komisia

Kontrolná komisia

pracuje od 17. 5. 2016 v nasledovnom zložení:

Ing. Silvie Dršková - predsedkyňa kontrolnej komisie 

Jaroslava Korytinová - členka kontrolnej komisie

Bc. Anna Sládková - členka kontrolnej komisie

                                                            

Kontrolná komisia
čl. 70 Stanov
 


1.Kontrolná komisia má 3 členov a 1 náhradníka.
2.Členovia kontrolnej komisie volia zo svojich členov predsedu kontrolnej komisie.
3.Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva.
4.Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva.
5.Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy z vykonávaných kontrol a revízií, ako aj návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, pripravujú a kontrolnej komisii predkladajú poverení členovia kontrolnej komisie v určených lehotách, ktoré tiež kontrolnú komisiu informujú o priebehu kontrol a revízií.