Predstavenstvo

pracuje odo dňa 24.6.2021 v nasledovnom zložení: 

Gabriela Vdoviaková, predsedkyňa predstavenstva

Ing. Ján Kormoš, podpredseda predstavenstva 

Ľudmila Burianová, členka predstavenstva

Jozef Černička, člen predstavenstva

Viktória Chachulová, členka predstavenstva

Ing. Karol Laluha, člen predstavenstva

Anna Morvayová, členka predstavenstva

 

 

 

Predstavenstvo
čl. 67 Stanov

1.Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.
2.Predstavenstvo plní uznesenie zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.
3.Predstavenstvo má 7 členov a 2 náhradníkov.
4.Členovia predstavenstva nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami.
5.Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva (ďalej len predseda) a podpredsedu predstavenstva.
6.Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do desiatich dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov.
7.Schôdze predstavenstva sa môžu zúčastniť s hlasom poradným členovia kontrolnej komisie a zástupcovia odborných úsekov družstva.
 

čl. 68 Stanov

1.Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda predstavenstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje pri rokovaní predstavenstva podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo aspoň dvaja členovia predstavenstva.
2.Členovia predstavenstva alebo pracovníci družstva sú oprávnení robiť v mene družstva právne úkony nutné na splnenie uložených pracovných úloh iba v prípade, ak je to stanovené organizačným poriadkom alebo je to v obchodnom styku obvyklé.
3.Predstavenstvo môže na základe plnomocenstva poveriť zastupovaním družstva aj iné fyzické alebo právnické osoby.


čl. 69 Stanov

1.Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi predseda (podpredseda) prípadne poverený člen predstavenstva.
2.Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne predkladá aj návrh uznesenia.