Regulované ceny

Ceny energií schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví

 v EUR vrátane 20 % DPH

 

 

Od 1. 1. 2019

Od 1. 4. 2018
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla za 1 kWh 0,05928 0,05004
Fixná zložka maximálnej ceny tepla za 1 kW 274,04904 260,57496
   Od 1. 10. 2019 Od 1. 1. 2014
Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom - vodné - za 1 m3 1,21644

1,13688

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou - stočné - za 1 m3 1,15500 1,11528