Regulované ceny

Ceny energií schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví

 v EUR vrátane 20 % DPH

 

 

Od 1.1.2021

Od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2019 

Variabilná zložka maximálnej ceny tepla za 1 kWh

0,05328

0,05880 0,05928

Fixná zložka maximálnej ceny tepla za 1 kW 

282,85020 266,63568 274,04904
 

Od 1.1.2021   zostáva

 Od 1. 10. 2019 

Od 1. 1. 2014

Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom - vodné - za 1 m3

1,21644 1,21644

1,13688

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou - stočné - za 1 m3

1,15500 1,15500 1,11528