Zhromaždenie delegátov

 

Zhromaždenie delegátov
čl. 63 Stanov

1.Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde členovia uplatňujú svoje právo riadiť záležitosti družstva, kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze.
2.Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí :
a)prijímať a meniť stanovy družstva, volebný a rokovací poriadok,
b)voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
c)voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú na miesto odstúpených, resp. odvolaných členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
d)prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva,
e)rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, schvaľovať zásady
hospodárenia, ročnú účtovnú závierku a rozhodovať o tom, ako sa naloží so ziskom a uhradí strata,
f)schvaľovať fondy družstva,
g)rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,
h)rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,
i)rozhodovať o rozdelení, premene, zlúčení, splynutí a o zrušení družstva likvidáciou,
j)určovať zásady pre stanovenie výšky zálohy a spôsobu vyúčtovania nájomného a zálohy na úhradu plnení poskytovaných za užívanie družstevného bytu ( garáže a ateliéru),
k)určovať volebné obvody delegátov, počet delegátov na najbližšie volebné obdobie a podmienky voľby delegátov, pričom platí zásada, že jedna samospráva má jedného delegáta.
3.Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ si rozhodnutie o niektorých veciach vyhradilo.
4.Zhromaždenie delegátov môže na návrh člena zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu predstavenstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynuli viac ako dva roky a po predchádzajúcom prešetrení kontrolnou komisiou. 
 

čl. 64 Stanov

1.Zhromaždenie delegátov je zvolávané predstavenstvom podľa potreby najmenej raz ročne.
2.Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to požiada písomne :
a)jedna tretina členov družstva,
b)jedna tretina delegátov,
c)kontrolná komisia.
3.Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr 14 dní pred rokovaním zhromaždenia delegátov. Pozvánky ďalej musia obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania. Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály.
4.Na rokovanie zhromaždenia delegátov musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti.
5.Pri hlasovaní má každý delegát jeden hlas, pričom jeho mandát je nazastupiteľný.
6.Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov.

 

čl. 65 Stanov

1.Ak zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, resp. stane sa zhromaždenie delegátov v priebehu rokovania neschopné uznášať sa, predsedajúci preruší zasadnutie a predstavenstvo určí termín náhradného zhromaždenia delegátov, tak aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa malo konať zhromaždenie delegátov pôvodne zvolané.
2.Náhradné zhromaždenie delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie podľa Obchodného zákonníka. V prípade prerušeného zhromaždenia delegátov rokovanie pokračuje od posledného prerokovaného bodu programu.


čl. 66 Stanov

Pokiaľ je uznesenie zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva, člen môže podať na súd návrh na vyslovenie jeho neplatnosti, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania zhromaždenia delegátov. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky alebo od oznámenia námietky predstavenstvu. 
 

 

 

 

 

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti